Un giorno di ordinaria follia


Cà c’è a cocacuela… cucì, quantu té dar’ pì sta cocacola?

rammi cinqu mila liri…

quantu ricisti?

cinqu mila liri!! Ti lavasti ‘aricchi?

Cié, e  tu vulìssi cinqu mila liri… pì na lattina ì cocacuela?Fòssi stà schizzànnu…maa… facìamu nà cùasa…io tì nnì rugnu trimìla… accussì tu trimila e mi rui rumilaliri ì rìaistu…amunì, t’accualli?

Ma ùnni ti sianti? ‘o meiccatìnu?Rammi cinqu mila liri sinnò tinni vai!!

Allora propra mi vò provocare… ciè cinqu mila liri me mugghìarii chiòssai i mille e cinqu unn’accatta ‘o supeimmaicchet..

…no, tinn’egghiri… sì dùr’ aricchi, tu…

io ti pozzu rari trimila liri e ti pinghi e mi pigghi ‘a lattina senò tà lassu cà e minni vàiu..

cuinnutu!

si t’a fìri rimmill’arriari…amunì rimminnu ‘nta facci, rimminnu ‘nta facci senza dignità, rimmillu…

cuinnutu…

ihhh….allora propro maf ma… propro m’e cunsumari st’einnata…

vatinni! fuara!

ahaha… e ora io secunnu tia minni vaiu?Ora io minni vaiu? …io ti sgang… e  ti rispiattu picchi aiu…

FINISCILA!!!

VENI CCA!!!ti sgangu  tutt’ cuas’…

NO! NO! LASSAMI IRI!!!

…e ti rispiattu picchi aiu un cucinu giappunisi!Ti rumpu tuttu…

LASSAMI IRI!!!NO NO!!

…u negozio!!

veni ccà, veni ccà, sì tà firi… cinqu mila liri ‘i baistunàti ti rugnu… cinqu mila… tutt’ntapanza t’è…

LASSAMI IRI!!AHIAHIAHIAHI!!! Tutt’i vuriadda…

CINQU MILA LIRI!!!!’NCA M’AFFAR’ SMUAV’R’ I NIABB’ PI’ FUAIZZAA!!! BAUNG, PO-POICCA MISERIAA!!!!!

NO, NO!! un rumpiri tutti cùasi…

mè mugghière ‘accatta mille e cinqu!!!

no, no…

Cinqu mila liri!! propra rì làtru, SI UN FùADDEE!!

no….. l’ìncassu dùacu è… pigghiatìllu…

ah, mi stà pigghiànnu pì llàtru? Ccioè tu mi stà pigghiànnu pì llatru a mmia? NOOO… NOOO…IOoo… voleva nà lattìna i cocacuela a cinqu mila liri un ta pozz’ pa’ar’ pero’, picchì mi smùav’n’ i nìabbi, picchì io travàgghiu com’un fuadd’!!…..e ti rispiàttu picchì aju ‘ncucinu giappunisi, senò tì rumpiav’ pur’i cùainn’

___________________

TO BE CONTINUED

Advertisements