Ben Hur 

Trascrizione quanto più fedele possibile di quel capolavoro di ben hur ridoppiato da Sasà. 😀

Oh, n’ l’amu a fare na’ bella paittita…

seeee, ca peiccìo un’ l’amu affare? Mii accussì ti spaiddu ‘arricchi, che è assai c’un ti rumpu i…

un ti scuiddare ca l’uittima vuata mancu ti fici viriri ù tabbellone…

mà chì stà ricìannoo… eheheh… mimmò…eheheh…

ora tì fazz’ viriri, chi nam’a ghiùcare? Reci mila liri ti vò ghiùcare?

uh, nam’a ghiucare chiòssai ‘i réci mila liri, picchì l’uittima vùata tu m’a ddar’ ancora mill’e cinqu…ricoiddatillu… millecinqucentu liri avanzu ‘i tìa… ‘un tù scuiddari… eheheheheh

…eheheh… amunì… amunì… amunì, piggh’.. pìgghia i stecchìni, duac…

aspè chì pigghìu ù bellu spitìnu…

ah, ù spitinu, hai?… u spitinu…

mamàà… ssssshhhh…. Afferra chistu daiii, Mimmo, pigghia…beello… a volo… eheheheheh

Cuinnùtu è l’ùittimu!!

E tutta ‘a to’ razza!!… via…

eheheh… e tut… to patri…

ehehghg…ghghgh… ‘nchia hai sempr stù babbìu p’sante… io non lo so,amunì, dai…

affilat’ a punta…

Allora: a’ ma a pigghìare ù puittùne ra signora mandalà, ù viri? C’avant’iari m’iccò tutt’ i scocc’ rù baiccune…

‘mbabbene, ‘mbabbene… eheh… un’ c’è probrema…

amunì…

ma comunque… sécunnu mia…

tiru io prima, tiru io, aspìatta…

ora, ora sbagli tanto  oh…

shhhhhhhhhhh….

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII….U CUAIPPU CCHI FICI!!!

Vaddààà… aspiatt… talé ìsa a spaddina, talé chì c’è ddà, ora fazzu com’a robinud, ti spaiddu tutta… ehehe… ‘nghia à lanciaa…

và pìgghiami…

talè… ìsa…aspè chì pigghìu a mira… TAGLIAAAA!!!! Chi dici??? Ohu pigghiavu all…

ahahahahahahahah

ahahahahahaha ‘nchia, sì cuìnnutu fùaitti!!

ahahahahah, ù sàcciu…tu e tutta à tò razza siampr… vabbè

ohu lassami ù vràzzu…

amunì, am’a truvare mé sùaru…amunì

amunì né tò su…

__________________________________

Allora, signora, virìssi ca io già m’accattavu ca quattru proprietà…dan’capu ch’aiu già nà terrazza, picchì.. insomma… u sap…

ehehehe, vìaru, vìaru, vìaru… av’ ù meiccatinu rà menzannuatt…

Ah, peccìo, mi ricissi ‘nà cùasa… sàcciu cà ci piace me fìgghia… stà attiantu, mè fìgghia è nà brava fimmina, sai?

Signo ‘n cì sù stì probbremi… un sèmu a stì priazzi…

Oh, non è vero… mà, io mù ricuaiddu, era troppu fangu, s’ammuccava i bambine cà ca c’erano tutte nnò riun’…

noooo

che? un è bìaru?

Nooo… tu stì cos’ un l’a ddìri… u viri? gio…eh…

no, unn’è bbìaru… tu t’ammuccasti puru a Niculìatta, chidda a trì mutura, ca un si putìava talìari ‘ntà fàcci mamà…

ma nooo, un fari accussì… ora è crìsciutu… un nu viri che biaddu, ‘nta facci?

eh

e poi ù paittìtu mi pare buanu… quanti proprietari hai ‘a banca?

__________________________________

Mimmo, tu ormai u riscuissu ù capisti…io…

che? un mi tùccar’ aspè…chiè?

nono, t’é parrar’ un minutu…venimi ‘nprivatu un secunn…

io insomma a ttò suaru già, insomma già cì fu quaicchi cùasa…

chi fa? a puntaisti? chi facisti?

però tu unn’è ca a parrarràri picchì sì sò frat’… ora tu ‘a parrari r’amicu vìaru! Capiscim’a cuasa… m’a parràre proprio r’amicu! Ioooo ma vogghiu maritare… ma vogghiu maritare a ccùaippu, talè, senza probbremi…iooo non voglio fare assolutamente ù vastasìaddu, picchì tu ù sai… tu ù sai! Io non lo so, mi strinci ù cuar’… mi sento… mi sent’ un cannavàzzu rispett’ a ttìa, però tu l’a capìri… io ma vògghiu maritare. Un vògghiu fare ù brunìallu…

Ma chi stà ricé… a cù tà maritàreeee!!!!!

à to suaru, à to suaru giò, capiscila a cuasa, picchì non lo so, quannu a viu…mhhh… ù cuar’ mi si spìazza… poi m’accattavu à casa… m’accattavu à casa e tu ù viristi…ehhh, e quindi ajo ‘ntenzion’ ser’…

MA CHI STA RICIANNU, TU ‘NTENZIONI SERIE UN’AI AVUTU MAI!! ri quannu nascisti ì tò matri, ‘ntenzion’ ser’, tu ricùaiddi quannu eri picciuttiaddu e t’ammuccavi tutt’i porconacce, ru quartìari?

Mimmo tempi chì fùru Mimmo tempi chì fùru, ormai ora am’a taliàr’ avant’ u riscùissu…

MA   CHI TEMPI CHI FURU E TEMPI CHI FURU!!!Tu a mmé sòru ‘nla tàliàre… e poi scusa unne tì vò unne tì vò maritare? à tavìainna i pallavicinu, AH? Un còippu ò vinu e un còippu dè?Chi ùnni ti vò maritàre? A mè sùaru ta pòitti ‘a tavìanna i pallavicinu, capace isti a prenotare puru a sala…

Sì un fangu, mimmo, ti l’e’ diri…sì un fangu

….arrìari ù rìci cà tu si un fàngu? Tu a mè suaru ‘nla tuccare completamente, picchì mè sùaru è un’anciluzzu è tutta  nà santa è tu…

Mimmo, stà sgriciannu proprio ri ri casa e putìa, mimmo, fai schifo. Picchì tu ‘nta scuiddare ca nni puittaisti à sala ì biutiful flesh… ù capisti? a beddu lampu ni puittasti a manciare, u capisti? E io prenotavo ‘a sala e mi sta cuistannu ‘n mar’ i tubbìatti!! CUINNUTU RU ‘NFIAINNU!!

Tu a ìdda ‘nla tuccàre ù stìassu…

SI FUADDI!

A CUI? ti rùmpu tutti i i cùainna. Tu a mè suaru ti rumpi i prìmi, i secùnni, i tìaizz’ e quatt’ cuainn’! Tu ‘nla tuccare ‘u capisti? Picchì ti scipp’a tìaista! E tu ‘nla tuccar’ e ti ‘nagghìri! Me sùaru e nà cosa frisca com’à rosa! e tu ggiùru ca si ti ci vìu pusàre in capu com’ù pappagghiùn’ ti rumpu tutti coirn’

_____________________________

Mimmo, rimm’ nà cos’ chi binìsti a fare st’innàta cca, ah?chi binìsti a fare?

Chì bìnni a fare? Ti vìnni a puittàre a spìda…Tu vò a mè sùaru? Peiffétto. Chi cavaddi. Currèmmu io e tu chì cavaddi. Si arrivi tu, ta marìti, se arrivu io tà pò scuiddàre. T’accùalli?AH? T’accùalli?

Io m’accùallu. Io m’accùallu. Facile.

Va bene, ora aspetta un minutu cà ora ti potto vinìvu ora ora rà pùaista a stù minutu ti mettu ù bùllu…mimmò, ora mimmuzzu ti mett’ù bùllu, TUM… accussì… u sei dicembre è bùanu pì ttìa è? E talìa dùacu Buanu pì ttìa è??

pì mmìa va troppu bellu ù sei dicembre, ù capìsti? Ca sempre un fangu arrìasti…pì mmìa, un cì sù probbrémi…sempre un fangu sì…

vabbè fangu comunque cì sì sempri tu…e t’é spaiddar’arìdcchi ddà all’ippodromo…Ni virùmu all’ippodromo jornu sei…Abbene?

Insomma io ti rìcu nà cùasa, quantu stimu a poista o furnu ti tagghiassi a facci a parabbola st’einnàta non lo so…  tà tagghiassi propro… a ferr’i cavaddu…

_________________________________

ALLORA!! PRONTI ALLOR VIA? A CU VINCI SI SAIBBA A SORU O S’AMMUCCA!! VAI!!

AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

vai zatera!!!(??)vai! vai! rùmpici ì cùainnaa!

#Per amore di rosa io ti sparderò la cosa!!!#

Fatemi un quàittu a rùata!!

Vai Gek Lend!! Vai Gek Lend!!!

Vai ca l’accoppìata vincivu, vai!!!!

VAI VAI!!!

(hashish) nella isolaaaa!!!!!

Vai che poitt’ a tàigga!!!

(Dai chiambretti dai?)

Pigghia à cùivva e pòitta à cùivva e pòitta à cùivva…

VIAVIAVIAVIAVIAVIA

L’ACCOPPIATA STE VINCIVU, L’ACCOPPIATA!!!L’ACCOPPIATA!!!

VAIVAIVAIVAI

Vai ca cì spaiddàm’ arìcchi! VAI!!!

Pàittu tuttu ‘ncuàittu a rùata!!!ISA!!!!

VAII

VINCIVU VINCIVU VINCIVU IO!!!

Miiiinch’, passar’i cavaddi??

VAIII OLE”!!!!

VINCIU VINCIU GEK LEND!! So sùaru arresta cu iddu!So sùaru arresta cu iddu!So sùaru arresta cu iddu…

Ohu… io sùgnu ccà. Vincivu. Eccomi quà.

Va bene.Pezz’i cuinnù… vincisti tu, to sùaru arresterà cottè. Sempre una primula rosa…. sà quannu l’a taistàr’ sta povera picciuttiatd’…

Advertisements